Tin tức và ấn phẩm

Năm 2022

Ngày 12/02/2020 tại HN11.Khaitri.net

Tóm tắt nội dung tin. (Đây là những tin được đăng trên website này và không cần xuất bản thông qua Publisher.vn như những tin bên dưới)

11.UAH.Article.vn - Tiêu đề của bài báo của liên minh UAH.Khaitri.net

Ngày xuất bản 12/02/2020

Tóm tắt nội dung của bài báo (đây là ấn phẩm của nhiều tác giả thuộc nhiều tổ chức của liên minh). Xem cách đặt tên miền của ấn phẩm tại XuatBan.Khaitri.net

11.UAH.Engineer.Article.vn - Tiêu đề của bài báo của team UAH.Engineer.vn

Ngày xuất bản 12/02/2020

Tác giả: UAH.Engineer.vn

Tóm tắt nội dung của bài báo (đây là ấn phẩm của team UAH.Engineer.vn) Xem cách đặt tên miền của ấn phẩm tại XuatBan.Khaitri.net

11.UAH.obook.vn - Tiêu đề của online book

Ngày xuất bản 12/02/2020

Tóm tắt nội dung của online book. Xem cách đặt tên miền của ấn phẩm tại XuatBan.Khaitri.net

11.UAH.Lesson.vn - Tiêu đề của bài giảng hoặc khóa học

Ngày xuất bản 12/02/2020

Tóm tắt nội dung của bài giảng hoặc khóa học. Xem cách đặt tên miền của ấn phẩm tại XuatBan.Khaitri.net

11.UAH.opinion.vn - Tiêu đề của tham luận hoặc trưng cầu ý kiến

Ngày xuất bản 12/02/2020

Tóm tắt nội dung của tham luận hoặc trưng cầu ý kiến. Xem cách đặt tên miền của ấn phẩm tại XuatBan.Khaitri.net

11.UAH.invitation.vn - Tiêu đề của sự kiện hoặc thiệp mời sự kiện

Ngày xuất bản 12/02/2020

Tóm tắt nội dung của sự kiện. Xem cách đặt tên miền của ấn phẩm tại XuatBan.Khaitri.net

11.UAH.ostore.vn - Tiêu đề của sản phẩm hoặc dịch vụ (loại phổ thông)

Ngày xuất bản 12/02/2020

Giới thiệu về sản phẩm hoặc dịch vụ. Xem cách đặt tên miền của ấn phẩm tại XuatBan.Khaitri.net

11.UAH.TinhXao.com - Tiêu đề của sản phẩm hoặc dịch vụ (loại chất lượng cao)

Ngày xuất bản 12/02/2020

Giới thiệu về sản phẩm hoặc dịch vụ. Xem cách đặt tên miền của ấn phẩm tại XuatBan.Khaitri.net

11.UAH.Prize.vn - Tiêu đề của giải thưởng

Ngày xuất bản 12/02/2020

Giới thiệu về giải thưởng. Xem cách đặt tên miền của ấn phẩm tại XuatBan.Khaitri.net

11.UAH.Promotion.vn - Tiêu đề của chương trình khuyến mãi

Ngày xuất bản 12/02/2020

Giới thiệu về chương trình khuyến mãi. Xem cách đặt tên miền của ấn phẩm tại XuatBan.Khaitri.net

11.UAH.Agreement.vn - Tiêu đề của thỏa thuận và hợp tác

Ngày xuất bản 12/02/2020

Giới thiệu về thỏa thuận và hợp tác. Xem cách đặt tên miền của ấn phẩm tại XuatBan.Khaitri.net

11.UAH.Election.vn - Tiêu đề của chiến dịch tranh cử

Ngày xuất bản 12/02/2020

Giới thiệu về chiến dịch tranh cử. Xem cách đặt tên miền của ấn phẩm tại XuatBan.Khaitri.net

Xem các năm/tháng trước